Konkurs fb – “Znajdź Toruńskie pierniczki”

Piernikowy konkurs dla uczestników Festiwalu Biegów Św. Mikołajów Fabryki Kopernik.

Zadaniem konkursowym jest odszukanie na zdjęciu ukrytych pierniczków i podanie ich liczby w komentarzu.

3 pierwsze osoby, które podadzą poprawną liczbę otrzymują zestaw pierników od Fabryki Kopernik.

Wyniki konkursu 5.12.2018.

 

 

 

Regulamin konkursu

Konkurs dostępny na https://www.facebook.com/biegmikolajow/

§1 Organizator oraz czas trwania konkursu

Organizatorem Konkursu „Znajdź Toruńśkie pierniczki ” zwanego dalej „Konkursem”, jest

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Maraton Toruński z siedzibą przy ul. Mickiewicza 142/4, wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 31, NIP: 956-218-29-33. Reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Flisa zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie firmy Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział KRS pod numerem: 0000005182, zwana dalej również „Administratorem danych osobowych”.

Fundatorem nagród jest FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK S.A.

Konkurs organizowany jest pod nazwą „Znajdź Toruńskie pierniczki ” i zwany jest dalej Konkursem.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs organizowany jest w terminie od 30 listopada 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.

Nad prawidłowością konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem społecznościowym Facebook.

Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego z uczestników.

§2 Uczestnik Konkursu

Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń w stosunku do serwisu Facebook Inc, mogących powstać w wyniku organizacji i uczestnictwa w Konkursie i w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności. Ponadto Uczestnik oświadcza, że:

  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu społecznościowego Facebook;
  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  • ukończył 18 lat.
  • weźmie udział w Festiwalu Biegów Św. Mikołajów Fabryki Kopernik
  1. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie społecznościowym Facebook.

§3 Zasady Konkursu

Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/biegmikolajow /

Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz. Uczestnik, który opublikuje większą liczbę komentarzy, nie będzie brany pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców Konkursu.

Uczestnicy mogą publikować komentarze podczas trwania konkursu w terminie wskazanym w §1 ust. 5, komentarze opublikowane po zakończeniu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

§4 Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

Celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję.

Komisja wybierze spośród uczestników 3 Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji najszybciej i trafnie wykonali zadanie wskazane w §3 ust. 1 Regulaminu.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni najpóźniej w terminie do dnia 05/12/2018 r.

Nagrody będą do odebrania w biurze zawodów z siedzibą przy ulicy Bema 73- 89 – Hala Arena , 87-100 Toruń, dn. 09.12.2018 roku – przed biegiem.

§5 Nagrody

W konkursie przewidziane są 2 nagrody, która składają się z zestawu pierników z Fabryki Cukierniczej Kopernik.

Nagroda nie podlega zamianie na inną rzecz ani na równowartość pieniężną.

Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy Organizator nie może nawiązać z nimi kontaktu, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 7 dni.

§6 Zgoda uczestnika

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do doręczeń w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania listy zwycięzców oraz doręczenia nagrody.

§7 Obowiązek Informacyjny Administratora

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Uczestnika.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

Podane dane osobowe będą przetwarzane okres realizowania konkursu i obowiązków z nim związanych lub cofnięcia zgody przez Uczestnika wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, opublikowania listy zwycięzców oraz doręczenia nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przy przetwarzaniu danych nie jest dokonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania Konkursu dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
podmiotowi realizującemu kampanię reklamową, firmom kurierskim lub pocztowym doręczającym nagrody, dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków podatkowych.

Z uwagi na to, że Administrator danych osobowych tak jak większość przedsiębiorców korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu, poczty email lub systemów informatycznych np. Microsoft dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia danych osobowych. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazanie może nastąpić wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. W każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

Komentarze

komentarzy

%d bloggers like this: